Nie potwierdziły się doniesienia medialne, że organy podatkowe nękają agencje pośrednictwa pracy częstymi kontrolami. Dociekliwość fiskusa miała zmierzać do wykrywania opóźnień w zapłacie podatków po to, by eliminować agencje z rynku.

Prawdą jest, że podatnik, który chce wykonywać lub świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa pracy, nie może m.in. mieć zaległości podatkowych. Nad przestrzeganiem warunków prowadzenia agencji kontrolę sprawuje marszałek województwa. To marszałek wykreśla w drodze decyzji podmiot wpisany do rejestru, gdy nie usunie on w wyznaczonym terminie wykrytych nieprawidłowości.

– Urzędy skarbowe traktują agencje pośrednictwa pracy jak każdego innego podatnika i prowadzą w nich kontrolę zgodnie z Ordynacją podatkową. Kontrola taka jest prowadzona na podstawie analizy ryzyka – zapewnia „DGP” Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Prowadzone kontrole

Urzędy skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej nie planują specjalnych kontroli w agencjach zatrudnienia. Potwierdza to statystyka prowadzonych czynności. Przykładowo w woj. łódzkim zarejestrowanych jest 30 agencji pośrednictwa pracy. W latach 2010 – 2011 przeprowadzono kilka kontroli u tych podmiotów. W woj. świętokrzyskim w latach 2009 – 2010 urzędy skarbowe przeprowadziły 3 kontrole w agencjach zatrudnienia. W woj. opolskim w tym samym okresie było 17 kontroli.

Dane na podobnym poziomie występują w urzędach kontroli skarbowej (UKS). Przykładowo w woj. kujawsko-pomorskim w 2010 roku UKS przeprowadził jedną kontrolę. W woj. mazowieckim w ostatnich latach też była jedna kontrola tego typu. W podlaskim było ich kilka. W łódzkim i świętokrzyskim UKS tego typu czynności nie były prowadzone.

– Urzędy skarbowe woj. mazowieckiego w ostatnich latach przeprowadziły 23 kontrole podmiotów zajmujących się wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – dodaje Mirosław Kucharczyk z Izby Skarbowej w Warszawie. Stwierdzono 273 przypadki nieprawidłowości, w tym dotyczące nieterminowej zapłaty podatku. Przy tym liczba błędów nie jest równa liczbie podmiotów.

Wykryte nieprawidłowości

Podczas przeprowadzonych kontroli urzędnicy wykrywali błędy związane z rozliczeniami podatkowymi.

– Agencje błędnie rozliczały VAT-7. U trzech podatników stwierdzono opóźnienia z zapłatą podatku w 47 okresach rozliczeniowych – podaje Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi.

Z kolei Bartosz Stróżyński z UKS w Bydgoszczy przypomina sobie sprawę, w wyniku której stwierdzono nieprawidłowości związane z rozliczaniem VAT (spółka posługiwała się dokumentami nieodzwierciedlającymi rzeczywistego przebiegu operacji gospodarczych, tzw. pustymi fakturami). Ujawnienie tego procederu skutkowało wydaniem decyzji określającej zobowiązanie podatkowe na ponad 150 tys. zł.

– Zakres postępowania przeprowadzonego w naszym urzędzie obejmował CIT. W toku kontroli stwierdzono zawyżenie kosztów, w wyniku czego została zaniżona kwota zobowiązania. Podatnik nie kwestionował ustaleń i skorzystał z możliwości złożenia korekty, wpłacając jednocześnie dług wraz z odsetkami. Niewielka kwota ustaleń dotyczyła błędnej kwalifikacji wydatków – mówi Alicja Jurkowska z UKS w Warszawie.

Uprawnienia ma marszałek

Jeżeli podmiot świadczący usługi w zakresie pośrednictwa pracy narusza warunki prowadzenia agencji określone w art. 19 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415), decyzję o wykreśleniu podmiotu wpisanego do rejestru podejmuje marszałek województwa.

Konrad Zawada z Izby Skarbowej w Krakowie wyjaśnia, że marszałek sprawdza, czy agencja spełnia warunki ustawowe. Agencja może uzyskać w urzędzie skarbowym zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i okazać je marszałkowi. Czynności kontrolne w ogóle nie są tu konieczne.

Marszałek wykreśla w drodze decyzji podmiot wpisany do rejestru w przypadku, gdy nie usunie on w wyznaczonym terminie wykrytych błędów.

Urząd skarbowy nie ma takich uprawnień. Urzędy skarbowe nie mogą też same powodować, że przy wykrytych nieprawidłowościach agencja zostanie zamknięta.

1417 jest prywatnych agencji pośrednictwa pracy