Podmioty zagraniczne ubiegające się o zwrot VAT mogą mieć trudności z dochowaniem terminów. W przypadku gdy podatnik nie dostarczy wszystkich dokumentów, urząd skarbowy wezwie go do uzupełnienia braków formalnych. Dotyczy to np. konieczności przedłożenia dokumentu potwierdzającego, że podatnik jest rezydentem w innym kraju. Urząd daje wówczas 7 dni na uzupełnienie braku formalnego. Jak twierdzą pełnomocnicy podmiotów zagranicznych (nierezydentów), zdobycie dokumentu w tak krótkim terminie jest w praktyce nierealne. Dodają, że w innych krajach Unii jest lepiej. Przykładowo, w Czechach termin na uzupełnienie braków formalnych wynosi 21 dni, a w Niemczech – 30 dni.

Jak przyznaje Lesław Mazur, menedżer w Ernst & Young, 7-dniowy termin do uzupełnienia braków formalnych jest krótki i w praktyce zdarza się, że jego zachowanie może być trudne i to nawet przez podmioty krajowe, gdy np. osoby upoważnione do złożenia podpisów w imieniu skarżącego są nieobecne. Zdarza się jednak – wyjaśnia ekspert – że brak formalny nie zostaje uzupełniony w wyznaczonym terminie. Jeśli jednak uchybienie nastąpiło bez winy skarżącego, istnieje możliwość przywrócenia tego terminu. Możliwość taką przewiduje art. 162 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

– W tym celu należy złożyć wniosek wraz z uprawdopodobnieniem braku winy w uchybieniu terminowi oraz równoczesnym dopełnieniem czynności, do której byliśmy wezwani – radzi Lesław Mazur.

Ekspert dodaje, że podmioty zagraniczne, które chcą wnieść skargę (np. na decyzję o odmowie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych – przyp. red.) do sądu administracyjnego, muszą działać przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 299 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) przesłanką do wniesienia skargi do sądu administracyjnego przez podmiot zagraniczny jest ustanowienie przez niego pełnomocnika do prowadzenia sprawy „z adresem polskim”. Gdy skarga zostanie wniesiona bez dochowania tego wymogu, sąd jest zobowiązany wezwać skarżącego do ustanowienia takiego pełnomocnika w terminie dwóch miesięcy. Wydaje się, że termin ten jest wystarczająco długi.

Z kolei w zakresie wezwań do uiszczenia wpisu sądowego – dodaje Lesław Mazur – podmioty zagraniczne korzystają z dłuższego terminu niż podmioty krajowe. Na podstawie art. 220 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi termin ten dla podmiotu zagranicznego nie może być krótszy niż dwa miesiące.

Ważne!

Podmiot zagraniczny, który chce otrzymać zwrot VAT, musi przedłożyć w polskim urzędzie skarbowym dokument potwierdzający rezydencję podatkową