W rozliczeniu PIT za 2010 rok 16,5 tys. podatników skorzystało z ulgi uczniowskiej. Przeciętnie pomniejszyli swój podatek o 3685 zł.
Przepisy o uldze uczniowskiej obowiązywały w ustawie o PIT do końca 2003 roku. Przedsiębiorcy uprawnieni do szkolenia uczniów i zatrudniający w ramach prowadzonej działalności pracowników w celu przygotowania zawodowego mieli prawo do obniżenia podatku o wskazaną w ustawie kwotę ulgi, pod warunkiem że szkolenie zakończyło się pozytywnym wynikiem egzaminu.
– W tej chwili z ulgi uczniowskiej mogą skorzystać podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2004 r. nabyli prawo do obniżki podatku o kwotę ulgi, a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku obliczonym za lata poprzedzające rok 2004 – tłumaczy Jakub Rychlik, doradca podatkowy.
Ponadto – jak dodaje ekspert – z ulgi mogą skorzystać ci podatnicy, którzy przed tą samą datą zawarli z uczniami lub szkołami właściwą umowę i rozpoczęli praktyczną naukę zawodu lub szkolenie w celu przygotowania zawodowego nie później niż w roku szkolnym 2003/2004.
Ulgi nie można odliczyć od podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej oraz w przypadku opodatkowania dochodów 19-proc. podatkiem liniowym.
– Ulga może być stosowana aż do pełnego jej wykorzystania – podpowiada Jakub Rychlik.
W związku z tym podatnicy, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a w pełni nie skorzystali z kwoty odliczenia ulgi, mogą pozostałą jej część odliczyć od podatku należnego z innego źródła przychodów, np. ze stosunku pracy. Potwierdził to NSA w wyroku z 13 stycznia 2009 r. (sygn. akt II FSK 1523/08).