Dowody z zeznań świadków należą do najczęściej stosowanych środków dowodowych obok dowodów z dokumentów. Piotr Zięba z US w Wadowicach wyjaśnia, że świadkiem jest osoba fizyczna powołana w postępowaniu do realizacji celu dowodowego z uwagi na posiadaną przez nią wiedzę co do faktów mających znaczenie w sprawie, a prowadzone postępowanie nie może dotyczyć jej praw i obowiązków.

Świadkami nie mogą być osoby niezdolne do postrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń, osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy informacji niejawnych, jeżeli nie zostały zwolnione z obowiązku zachowania tej tajemnicy, oraz duchowni prawnie uznanych wyznań – co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi.

Nasz rozmówca dodaje, że osoba powołana w postępowaniu podatkowym jako świadek nie ma prawa odmówić zeznań, z wyjątkiem małżonka strony, wstępnych (rodziców, dziadków), zstępnych (dzieci, wnuków) i rodzeństwa strony oraz powinowatych pierwszego stopnia (np. teściowie), jak również osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

– Świadek może odmówić odpowiedzi na pytanie, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego bliskich na odpowiedzialność karną, karną skarbową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania ustawowo chronionej tajemnicy zawodowej – podkreśla Piotr Zięba.