Osoba, która bezzasadnie odmówi złożenia zeznań przed fiskusem, może zostać ukarana karą porządkową do 2600 zł
Dowody z zeznań świadków należą do najczęściej stosowanych środków dowodowych obok dowodów z dokumentów. Piotr Zięba z US w Wadowicach wyjaśnia, że świadkiem jest osoba fizyczna powołana w postępowaniu do realizacji celu dowodowego z uwagi na posiadaną przez nią wiedzę co do faktów mających znaczenie w sprawie, a prowadzone postępowanie nie może dotyczyć jej praw i obowiązków.
Świadkami nie mogą być osoby niezdolne do postrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń, osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy informacji niejawnych, jeżeli nie zostały zwolnione z obowiązku zachowania tej tajemnicy, oraz duchowni prawnie uznanych wyznań – co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi.
Nasz rozmówca dodaje, że osoba powołana w postępowaniu podatkowym jako świadek nie ma prawa odmówić zeznań, z wyjątkiem małżonka strony, wstępnych (rodziców, dziadków), zstępnych (dzieci, wnuków) i rodzeństwa strony oraz powinowatych pierwszego stopnia (np. teściowie), jak również osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
– Świadek może odmówić odpowiedzi na pytanie, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego bliskich na odpowiedzialność karną, karną skarbową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania ustawowo chronionej tajemnicy zawodowej – podkreśla Piotr Zięba.Organ podatkowy przed odebraniem zeznania powinien pouczyć świadka zarówno o prawie odmowy zeznań, jak i prawie odmowy odpowiedzi na pytania, a także uprzedzić o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Odmowa złożenia zeznań przez świadka będzie niosła konsekwencje zarówno dla samego świadka, jak i dla procesu dowodowego. Piotr Zięba ostrzega, że świadek, który bezzasadnie odmówi złożenia zeznań, może zostać ukarany karą porządkową do 2,6 tys. zł na podstawie art. 262 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Karę porządkową nakłada w formie postanowienia organ podatkowy, np. naczelnik urzędu skarbowego, przed którym toczy się postępowanie. Na postanowienie to świadek może złożyć zażalenie.
Ukaranie karą porządkową nie wyklucza możliwości zastosowania wobec opornego świadka środków przymusu przewidzianych w innych przepisach.
Ważne!
Dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być: księgi podatkowe, deklaracje, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe