Podatniczka jest właścicielką gabinetu stomatologicznego. Od 1 maja 2011 r. prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W związku z podpisywanymi umowami o leczenie ortodontyczne (stomatologiczne) pacjenci mają do wyboru dwie opcje płatnicze: płacą gotówką w kasie gabinetu (za co otrzymują paragon fiskalny) lub płacą przelewem na konto bankowe firmy (według harmonogramu spłaty rat za leczenie).

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy przypomniał, że kasa rejestrująca jako forma ewidencji ma na celu prawidłowy zapis przebiegu dokonywanych transakcji. Ma zatem odzwierciedlać datę oraz wartość (kwotę obrotu, podatek należny) wykonanego świadczenia. Termin dokonywanych po wykonaniu usługi wpłat przez usługobiorców kwot należnych z tytułu wykonanych świadczeń nie ma w tym przypadku znaczenia determinującego moment zaewidencjonowania świadczenia przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Świadczone usługi ortodontyczne (stomatologiczne) powinny być ewidencjonowane przy zastosowaniu kasy rejestrującej z chwilą powstania obowiązku podatkowego, tj. w momencie wykonania usługi, a nie z chwilą przyjęcia kolejnych rat za spłatę należności za te usługi. Stąd też stanowisko co do każdorazowego ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej częściowych wpłat – rat wpłacanych przez klientów zgodnie z wynikającym z umowy harmonogramem płatności byłoby nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 lipca 2011 r. (nr ITPP1/443-570/11/AJ).