Szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii A (na motocykl) nie można uznać za kształcenie zawodowe, a tym samym objąć tych szkoleń zwolnieniem z VAT. Takich informacji udzieliło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 22665/11). W ocenie resortu nie można uznać, że szkolenia te pozostają w bezpośrednim związku z konkretną branżą lub zawodem, co jest jednym z warunków korzystania ze zwolnienia zgodnie z przepisami wspólnotowymi. Wyjątkiem są przypadki, gdy szkolenie to dotyczy osób skierowanych np. przez pracodawcę dla zdobycia uprawnień do kierowania motocyklem, jeżeli są one niezbędne do wykonywania obowiązków u tego pracodawcy, np. skierowanie przez policję funkcjonariuszy na tego rodzaju szkolenie.

Ministerstwo podało również, że zwolnione z VAT są szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii T, potwierdzającego uprawnienia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Zdaniem MF takie szkolenia mieszczą się w definicji kształcenia zawodowego, gdyż pozostają one w bezpośrednim związku z branżą rolniczą.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2011 r. zwolnieniem z VAT objęto m.in. usługi kształcenia zawodowego oraz przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Według resortu pojęcie kształcenia i przekwalifikowania zawodowego definiuje rozporządzenie Rady (WE) nr 1777/2005 (od 1 lipca 2011 r. rozporządzenie Rady UE nr 282/2011 – przyp. red.). Usługi te obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak każde nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.