Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 22513/11) wyjaśniło zasady opodatkowania PIT polskich naukowców korzystających z tzw. grantów naukowych w USA.

Chodzi o opodatkowanie świadczeń, do których nie mają zastosowania zwolnienia dla stypendiów regulowane w art. 21 ust. 1 pkt 39, 40 i 40b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Otrzymane granty są rozliczane na zasadach określonych w polsko-amerykańskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz w ustawie o PIT.

Resort wyjaśnił, że w art. 17 umowy uregulowane zostało zwolnienie dla dochodów uzyskanych z pracy dydaktycznej lub badawczej, jeżeli polski naukowiec został zaproszony do USA na okres nieprzekraczający 2 lat. Przepis ten nie ma zastosowania do dochodów z badań, które nie są prowadzone w interesie publicznym, lecz dla osobistej korzyści materialnej. Podlegają one opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w USA przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego.

Takie dochody po spełnieniu określonych warunków mogą być jednak zwolnione z podatku w USA, co oznacza, że będą w całości opodatkowane w Polsce według skali. Zastosowanie będzie miało jednak zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o PIT.

Na tej podstawie stypendysta kształcący się w USA będzie mógł pomniejszyć swój roczny dochód do opodatkowania o kwotę stanowiącą równowartość 46 dol. za każdy dzień otrzymywania stypendium. Przyjmując do przeliczenia kurs średni dol. z 27 maja 2011 r. ogłoszony przez NBP w wysokości 2,8 zł, stypendium do opodatkowania za każdy dzień będzie pomniejszone o 128,8 zł. W skali całego miesiąca dochód zwolniony z podatku z tego tytułu wyniesie zatem 3864 zł (128,8 zł x 30 dni).