Wykonywanie pracy opiekuna wymaga odpowiednich kwalifikacji. Poszukiwane są osoby z co najmniej dwuletnim stażem pracy, mające aktualne badania lekarskie oraz ukończony kurs dla wychowawców kolonijnych.

Osoby te najczęściej wykonują pracę na podstawie umowy-zlecenia. W takiej sytuacji pracodawca od wynagrodzenia odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz potrąca zaliczkę na podatek dochodowy.

Oferowana w ogłoszeniach o pracę kwota brutto 700 zł po tych odliczeniach zmniejsza się do 524 zł. Plusem zatrudnienia wychowawców na podstawie umowy-zlecenia jest to, że zleceniobiorca sam układa plan swojej pracy. Jest związany jedynie postanowieniami zawartej umowy.

Zdarza się także, że firmy zatrudniają wychowawców kolonijnych na podstawie umowy o dzieło. W takiej sytuacji nie płacą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Od kwoty brutto oferowanej wychowawcy za wykonywaną pracę jest odprowadzana tylko zaliczka na podatek dochodowy.

Jednak w takiej sytuacji organizatorzy wypoczynku mogą mieć poważne problemy z udowodnieniem, jakie dzieło miał na jej podstawie wykonać wychowawca na koloniach czy obozie.

Kontrolerzy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą zakwestionować taki sposób zatrudnienia opiekuna dzieci, szczególnie gdy praca jest wykonywana w stałych godzinach, z ustalonym zakresem obowiązków i pod nadzorem pracodawcy.