Jeżeli bank nie poinformuje klienta o obciążeniach podatkowych związanych z kredytem konsumenckim, poniesie konsekwencje finansowe

Udzielając kredytu konsumenckiego, banki będą zobowiązane do udostępniania kredytobiorcy informacji dotyczących całkowitego kosztu kredytu, tj. wszelkich kosztów, które konsument ma obowiązek ponieść w związku z kredytem – w tym również wysokość podatków. Takie rozwiązanie przewiduje nowa ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 126, poz. 715), wchodząca w życie 18 grudnia 2011 r., która implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2008/48/WE z 23 kwietnia 2008 r.

– Z pewnością obowiązek ten będzie iluzoryczny odnośnie do części umów kredytowych. Banki nie będą przecież udzielać takich informacji, jeżeli w związku z umową kredytową nie powstanie obowiązek podatkowy – mówi Marcin Palusiński, konsultant podatkowy w TPA Horwath.

Obecna konstrukcja systemu podatkowego zakłada bowiem, że usługi udzielania pożyczek i kredytów, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), są zwolnione z podatku od towarów i usług. Zdaniem naszego rozmówcy, takie transakcje nie będą również obciążone podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), gdyż kredytodawcy, jako podatnicy VAT, korzystają w zakresie tych usług, ze zwolnienia przedmiotowego.

– Natomiast obowiązek informacyjny dotyczący podatków znajdzie realne zastosowanie odnośnie, umów o kredyty hipoteczne – stwierdza ekspert w TPA Horwath.

Należy bowiem pamiętać, że ustanowienie hipoteki, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podlega opodatkowaniu. Podatek od hipoteki będzie uzależniony od stanu zabezpieczenia wierzytelności. Obowiązek podatkowy w PCC powstaje w momencie złożenia oświadczenia o jej ustanowieniu i obciąża składającego to oświadczenie.

– Zatem konsument, który zamierza zaciągnąć kredyt zabezpieczony hipoteką, musi być poinformowany przez bank, że taki obowiązek istnieje, a kwota obciążenia powinna zawierać się w przedstawionym konsumentowi całkowitym koszcie kredytu – wyjaśnia Marcin Palusiński.

Wydaje się, że obowiązek informacyjny nałożony nową ustawą będzie realizowany. Zapewnią to sankcje finansowe. Konsument, który nie został poinformowany o obciążeniach, będzie mógł spłacać kredyt np. bez odsetek należnych bankowi. W przypadku kredytów zabezpieczonych hipoteką zwolnienie z tych kosztów będzie trwało cztery lata.