Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wyjaśnił, czy prowadzona działalność – wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z) – jest ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Prowadzony przez podatnika biznes ma znamiona działalności gospodarczej i stanowi źródło przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Według łódzkiej izby, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu przedszkola niepublicznego będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jego właściciel może w celu ewidencji podatkowej prowadzić księgę przychodów i rozchodów i opodatkować dochody według zasad ogólnych (skala PIT ze stawkami 18 i 32 proc.). Musi tylko pamiętać o art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Z przepisu tego wynika, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość 1,2 mln euro. Oznacza to, że po przekroczeniu tego limitu przychodów konieczne będzie prowadzenie ksiąg rachunkowych, a nie księgi podatkowej.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 czerwca 2011 r. (nr IPTPB1/415-8/11-2/DS).