Jak orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny, podatnikowi przysługuje prawo do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez ministra. Zdaniem sądu zastosowanie w takiej sytuacji mają art. 162 i 163 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 162 w razie uchybienia terminu należy przywrócić go na wniosek zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

Podanie o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminowi.

Jak wskazał sąd, termin na wniesienie wezwania jest terminem, który można przywrócić, co potwierdził już Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale 7 sędziów z 14 marca 2011 r. (sygn. akt I FPS 5/10).

Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT I FSK 1063/10

14 dni ma podatnik na wezwanie ministra finansów do usunięcia naruszenia prawa