Wydatek na zakup alkomatu może stanowić koszt pośredni, tzn. niezwiązany bezpośrednio z przychodami, lecz warunkujący osiąganie wyższych przychodów i mający związek z funkcjonowaniem firmy. Jak mówi Monika Mazurek, księgowa w Auxilium, aby podatkowo odliczyć ten wydatek, należy kupić alkomat posiadający atest (certyfikat), zaś w regulaminie pracy odwołać się do treści ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

– W regulaminie powinien być zapis, że po spożyciu alkoholu pracownikowi nie wolno przebywać na terenie miejsca pracy – mówi ekspert.

O ile przyjęta polityka rachunkowości nie sprzeciwia się temu, podatnik może zaliczyć całą wartość alkomatu do kosztów podatkowych w miesiącu przyjęcia do używania.

Jak podpowiada Monika Mazurek, nabycie alkomatu zakwalifikowanego jako środek trwały można księgować w następujący sposób: Ma konto 201 – „Rozrachunki z dostawcami”, Wn konto 013 – „Pozostałe środki trwałe”. Umorzenie jednorazowe można ująć zapisem: Wn konto 400 – „Koszty według rodzaju – amortyzacja”, Ma konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych”.

Zdaniem eksperta w przyjętych zasadach rachunkowości jako wyposażenie można traktować te „niskocenne” składniki majątku, które podlegają jedno]o wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł i o przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku; kompletne i zdatne do użytku. W takim przypadku zazwyczaj prowadzona jest ewidencja wyposażenia, która zawiera m.in. informacje o dacie nabycia wyposażenia, jego nazwie, cenie zakupu lub koszcie wytworzenia. Wyposażenie można zaksięgować bezpośrednio w koszty: Ma konto 201 – „Rozrachunki z dostawcami”, Wn konto 402 – „Zużycie materiałów i energii”.

Ważne!

Alkomat można potraktować jako środek trwały albo składnik wyposażenia firmy. Taka decyzja zależy od przyjętej polityki rachunkowości