Izba Skarbowa w Łodzi wyjaśniła, jak w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ujmować towary kupione w Chinach. W analizowanej sprawie kontrahent wystawił fakturę za sprzedany towar w grudniu 2010 roku, a towar wraz z dokumentem celnym SAD i fakturą zakupu podatnik otrzymał w marcu 2011 roku.

Dyrektor łódzkiej izby przypomniał, że zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.). podstawą zapisów w księdze są dowody, którymi m.in. są faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące. Tym samym podstawą wpisu do księgi podatkowej jest przede wszystkim faktura.

Zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży.

W sytuacji gdy faktura dokumentująca nabycie towaru została wystawiona przed dostawą towaru (np. w miesiącu poprzedzającym dostawę), to w kolumnie 2. podatkowej księgi przychodów i rozchodów „Data zdarzenia gospodarczego” należy wpisać datę wystawienia faktury. Data wystawienia faktury jest datą poniesienia kosztu uzyskania przychodu.

W analizowanej sprawie zapisu dotyczącego zakupu towarów handlowych należy dokonać w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie otrzymanej faktury.

Jednocześnie należy pamiętać, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu w odniesieniu do podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów przyjmuje się dzień wystawienia dowodu stanowiącego podstawę do ujęcia kosztu w księgach. Dlatego też wydatki poniesione na zakup towarów handlowych będą stanowiły koszt podatkowy w grudniu 2010 roku. Oznacza to, że koszt będzie poniesiony w roku podatkowym, w którym została wystawiona faktura, a nie w marcu 2011 roku, czyli roku, w którym dostarczono towar.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 czerwca 2011 r. (nr IPTPB1/415-17/11-4/KSU).