Od 1 lipca katalog towarów objętych zasadą rozliczania VAT przez nabywców w krajowych transakcjach między podatnikami (odwrotne obciążenie) określi nowy załącznik nr 11 do ustawy o VAT
● Czy łatwiej będzie zgłosić transakcje unijne?
TAK. Zmieni się przepis dotyczący wyboru opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Na skutek zmiany podatnicy oraz osoby prawne niebędące podatnikami będą mogli wybrać opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o takim wyborze albo przez podanie dokonującemu dostawy towarów numeru, o którym mowa w art. 97 ust. 10, czyli numeru identyfikacyjnego VAT UE. Dotychczas obowiązkowe było złożenie oświadczenia. Nowelizacja ma na celu dostosowanie krajowych przepisów do art. 4 rozporządzenia nr 282/2011. Wybór opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów będzie wiążący dla podmiotu nadal jak dotychczas, 2 lata. Jednak w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych uściślono, że okres ten biegnie od dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla którego dokonano takiego wyboru. MGM
● Czy odwrotne obciążenie VAT dotyczy tylko nabywców złomu?
NIE. Od 1 lipca katalog towarów objętych zasadą rozliczania VAT przez nabywców w krajowych transakcjach między podatnikami (odwrotne obciążenie) określi nowy załącznik nr 11 do ustawy o VAT. Obejmuje on nie tylko złom metali, ale także inne odpady przetwarzalne sklasyfikowane na podstawie odwołań do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Na liście tej znalazły się m.in.: odpady i złom metali nieszlachetnych; wlewki lub gęsi zwykle ze stali wysokostopowej, otrzymywane przez przetopienie i odlanie drobniutkich odpadów lub złomu; odpady szklane; pozostałe odpady gumowe; odpady z tworzyw sztucznych; odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal; odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne. Zmiana ma ograniczyć patologie w obrocie surowcami wtórnymi polegające na wyłudzeniach VAT. MGM
● Czy dostawca odpadów wystawia fakturę z VAT?
NIE. Zgodnie z art. 17 ust. 7 ustawy o VAT podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11, jeżeli dokonującym ich dostawy jest podatnik niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem przedmiotowym. Ponieważ VAT rozlicza nabywca (stanowi u niego zarówno podatek należny, jak i naliczony) sprzedawca nie wykazuje na fakturach kwoty podatku. Zamiast tego zamieszcza adnotację, że podatek rozlicza nabywca, lub oznaczenie „odwrotne obciążenie”.
mgm