W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych dotyczącej różnic kursowych. Projekt komisji Przyjazne Państwo umożliwia podatnikom CIT powstałym z podziału lub połączenia rezygnację z metody rachunkowej ustalania różnic kursowych. Obecnie, gdy spółka przejmująca stosuje tzw. podatkową metodę rozliczania różnic kursowych, a przejmowana metodę rachunkową, powstają wątpliwości, jaką metodę ma stosować spółka przejmująca jako następca prawny.

– Po zmianie przepisów spółka przejmująca zdecyduje o metodzie rozliczania różnic kursowych w ujęciu podatkowym – wskazuje Beata Ławecka, biegły rewident, dyrektor w Mazars.

Z kolei zmiana w art. 15a ust. 4 ustawy o CIT i analogiczna zmiana w ustawie o PIT ma ujednolicić sposób ustalania różnic kursowych dla celów podatkowych z zasadami wskazanymi przez ustawę o rachunkowości.

– Nowelizacja powinna być jednak bardziej precyzyjna poprzez wprowadzenie definicji kursu faktycznie zastosowanego – stwierdza Beata Ławecka.

Pojęcie to jest przedmiotem wątpliwości interpretacyjnych, zwłaszcza gdy otrzymane zapłaty za należności i spłata zobowiązań odbywają się przy użyciu kont walutowych bez przewalutowania na złote.

– Dla takich transakcji zgodnie z wieloma interpretacjami organów podatkowych należy stosować odpowiednio kurs kupna i sprzedaży banku – mówi Beata Ławecka.

Wprawdzie ustawa o rachunkowości również nie definiuje kursu faktycznie zastosowanego, ale do zapłaty należności i zobowiązań na rachunku walutowym nie można stosować kursów bankowych, ponieważ nie są one kursami faktycznie zastosowanymi. Dla tych transakcji należy stosować średni kurs NBP. Prowadzi to do różnic pomiędzy ustawą o rachunkowości i ustawami podatkowymi.

JAKI JEST CEL ZMIANY

Dlaczego z projektu ustawy usunięto przepisy dotyczące opodatkowania leasingu?

Jan Kulas, poseł sprawozdawca

Wynika to z tego, że Sejm w ostatnich miesiącach pracował nad ustawą o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która kompleksowo uregulowała kwestie dotyczące opodatkowania leasingu. Podkomisja wprowadziła natomiast zmianę zakładającą zwolnienie z CIT dla Funduszu Rezerwy Demograficznej. Konieczna będzie jeszcze poprawka precyzująca wejście tego przepisu w życie.