Osoba, która wywozi za granicę lub przywozi do kraju środki płatnicze o wartości przekraczającej 10 tys. euro, jest zobowiązana do złożenia organom celnym deklaracji dewizowej. Niedopełnienie tego obowiązku jest karane grzywną.
Wyjeżdżając za granicę albo wracając do Polski, trzeba pamiętać o obowiązkach, które nakłada na podróżnych prawo dewizowe. Wywóz i przywóz określonych sum pieniędzy podlega zgłoszeniu celnemu.
– Zgłoszenie odbywa się przez wypełnienie deklaracji przywozowej – tłumaczy Mariusz Sitniczuk z Izby Celnej w Białymstoku.

10 tys. euro

Przekraczając granicę, nie musimy zgłaszać celnikom, że mamy przy sobie środki płatnicze, jeżeli ich wartość nie przekracza równowartości 10 tys. euro. Nieważne, czy są to euro, dolary, złotówki, franki, czy jeny. Istotna jest mieszcząca się w limicie suma ich wartości.
Osoby, które mają przy sobie więcej środków płatniczych niż 10 tys. euro, nie muszą obawiać się, że nie będą mogły przewozić tej większej sumy. W takim przypadku wystarczy zgłosić w formie pisemnej posiadanie środków płatniczych organowi celnemu lub organowi Straży Granicznej na przejściu granicznym.

Złoto i platyna

Obowiązkowo należy zgłaszać również przywóz i wywóz złota dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość. Złoto dewizowe to złoto i platyna w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab lub monet bitych po 1850 roku. Złotem dewizowym będą także półfabrykaty, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej, jak również przedmioty ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzane z tych kruszców.

Waluta obca

Zgłaszać należy również przywóz i wywóz waluty obcej (banknotów oraz monet, także tych wycofanych z obiegu, ale podlegających wymianie) oraz dewiz (czyli papierów wartościowych i innych dokumentów pełniących funkcję środka płatniczego, wystawionych w walutach obcych).
Środkami płatniczymi w rozumieniu prawa dewizowego nie są natomiast karty płatnicze oraz karty kredytowe.
– Osoba dokonująca zgłoszenia podpisuje je, a na żądanie otrzymuje drugi egzemplarz zgłoszenia po jego potwierdzeniu przez organ celny lub Straż Graniczną – dodaje Mariusz Sitniczuk.

Uwaga na kary

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia przywozu do kraju lub wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych lub nieprzedstawienie ich do kontroli na żądanie organom celnym lub Straży Granicznej podlega odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe. Podstawą jest art. 106f lub 106h ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. nr 83, poz. 930 z późn. zm.).
Oznacza to, że osoba, która nie dopełniła obowiązku zgłoszenia, może zostać ukarana grzywną od 138,60 zł do 27 720 zł. Możliwe jest też nałożenie mandatu w maksymalnej wysokości 2772 zł.
Na szczęście w przypadku niedopełnienia obowiązków zgłoszenia nie można orzec przepadku środków pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa.
W jaki sposób należy przeliczać walutę
W celu ustalenia wartości w euro przywożonych środków płatniczych należy stosować kursy średnie euro oraz innych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie wprowadzenia.
PRZYKŁAD
Podróżny chce przeliczyć 100 dolarów na euro na potrzeby zgłoszenia dewizowego.
● Musi on najpierw przeliczyć 100 dolarów na złote
● Dopiero potem otrzymaną kwotę wyrażoną w złotówkach przeliczy na euro, stosując kursy średnie walut ogłoszone przez NBP w dniu poprzedzającym przywóz.