Spółka – port lotniczy, świadcząca usługi głównie w transporcie międzynarodowym wystąpiła do ministra o interpretację dotyczącą VAT w zakresie dokumentacji stanowiącej warunek stosowania 0-proc. stawki podatku. Ustawa o podatku od towarów i usług określa, że taka stawka ma zastosowanie w przypadku ich świadczenia na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

W związku z tym, że ustawa nie definiuje pojęcia „podmiot wykonujący głównie przewozy w transporcie międzynarodowym”, spółka przyjęła, że 0-proc. stawka ma zastosowanie, gdy ponad 50 proc. przewozów w sensie ilościowym oraz jakościowym wykonywanych jest w transporcie międzynarodowym.

Spółka powołała się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 16 września 2004 r. (sprawa C-382/02), z którego wynika, że kryteria oceny czy przewozy mają głównie charakter międzynarodowy, mogą zależeć od konkretnej sytuacji i to specyfika działalności przewoźnika decyduje o zastosowaniu preferencyjnej stawki.

Niekorzystną interpretację spółka zaskarżyła do sądu, który uznał, że wobec problemu, od jakiej wielkości procentowej (60, 70, czy 80 proc.) należy przyjmować prawo do 0-proc. VAT, prawidłowe będzie, jeśli zostanie przekroczona połowa (tj. 50 proc.) ocenianych czynników.

Minister zaskarżył to rozstrzygnięcie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę. Sędzia Maria Dożynkiewicz podkreśliła, że orzeczenie trybunału daje pewną wskazówkę, jak interpretować pojęcie „głównie”, ale nie definiuje tego w sposób jednoznaczny, tj. liczbowy czy procentowy.

W związku z tym minister w interpretacji powinien na podstawie pogłębionego stanu faktycznego dostarczonego przez spółkę ocenić, czy zachodzi widoczna większość.

Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT I FSK 695/10

Ważne!

Stawkę 0-proc. stosuje się m.in. do usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym