Zaległością jest także niezapłacona w terminie zaliczka na podatek.
W praktyce można zaobserwować spór odnośnie sposobu naliczania odsetek od zaległych zaliczek, tj. terminu, do którego powinny być takie odsetki naliczane (do kolejnej wpłaty zaliczki przez podatnika czy też do momentu złożenia przez podatnika zeznania rocznego). Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaliczki, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności.
Organy podatkowe twierdzą jednak, że odsetki od niezapłaconej w terminie zaliczki należy obliczać aż do dnia złożenia zeznania podatkowego. WSA we Wrocławiu w wyroku z 5 listopada 2010 r. (sygn. akt I SA/Wr 715/10) wskazał, że nadpłacone zaliczki na podatek należy traktować jako nadwyżkę i zaliczyć ją na poczet zaległych zaliczek o najwcześniejszym terminie wymagalności. Tymczasem NSA w wyroku z 21 maja 2010 r. (sygn. akt FSK 49/09) wskazał, że wpłata tytułem kolejnej zaliczki, nawet w wysokości wyższej niż należna, nie może być rozliczona z zaliczką niedopłaconą i odsetki od zaległej zaliczki należy naliczać do dnia złożenia zeznania za cały rok podatkowy.
Podstawa prawna
Art. 21, art. 23 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).