Organ podatkowy może podczas czynności sprawdzających wezwać podatnika do przedłożenia dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z ulg.
Odliczenie ulg podatkowych to przywilej, z którego mogą korzystać podatnicy po spełnieniu pewnych, określonych ustawowo warunków. Te warunki – jak podkreśla Ewelina Lelito, starszy konsultant w BDO – to najczęściej odpowiednie dokumentowanie odliczeń.
Podatnik nie powinien dołączać tych dokumentów do zeznania rocznego, ale przechowywać je we własnym zakresie.
– Ze względu na to, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, podatnik musi przechowywać przez prawie sześć lat wszystkie dokumenty związane z rozliczeniem podatkowym – stwierdza Ewelina Lelito.
Nasza rozmówczyni dodaje, że jeżeli np. podatnik ma komputer i korzysta z internetu, może odliczyć wydatki na to poniesione pod warunkiem, że posiada faktury potwierdzające zapłatę za sieć, opatrzone jego imieniem i nazwiskiem. Jeśli po złożeniu zeznania rocznego zorientuje się, że nie posiada dowodów potwierdzających prawo do ulgi, powinien złożyć korektę zeznania podatkowego, w której nie uwzględni odliczenia.
– Gdy podatnik zgubi dokumentację i nie odtworzy jej, przez np. otrzymanie duplikatów faktur, straci daną ulgę podatkową – ostrzega Ewelina Lelito.
Fiskus zakwestionuje wykorzystane odliczenia, gdy podatnik dokumentacji nie przedstawi. W decyzji zostanie określona wysokość zobowiązania podatkowego, naliczone odsetki od zaległości podatkowych i dodatkowo kary wynikające z kodeksu karnego skarbowego.