Ostatnio w mediach przetoczyła się głośna i pochwalna debata na temat zwolnienia z VAT bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów. Podobne usługi – bo też bezpłatne porady – świadczą doradcy podatkowi.

Według resortu finansów również w tym przypadku zastosowanie znajdzie zwolnienie z VAT.

– Ustawa o VAT nie przewiduje zwolnienia świadczonej nieodpłatnie pomocy prawnej. Czynność ta, w zależności od towarzyszących jej okoliczności albo będzie uznana za odpłatne świadczenie usług, albo nie będzie mieściła się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT – wyjaśnia Małgorzata Brzoza z MF.

Warunkiem uznania świadczonej nieodpłatnie usługi za podlegającą opodatkowaniu VAT jest wykonywanie jej w celu innym niż działalność gospodarcza podatnika.

– Przepis ten ma otwarty krąg podmiotów, do których jest adresowany – dodaje Małgorzata Brzoza.

Stwierdza też, że nie zawiera ograniczeń przedmiotowych w zakresie rodzaju świadczonych usług. Badając, czy cel konkretnego nieodpłatnego świadczenia, np. pomocy prawnej, wiąże się z działalnością gospodarczą podatnika, można zastosować takie same lub zbliżone kryteria niezależnie od tego, czy będą to porady świadczone przez adwokata, radcę prawnego czy doradcę podatkowego. Tym samym zasady rozliczeń VAT przewidziane dla bezpłatnej pomocy znajdą zastosowanie w przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy przez doradców podatkowych w związku z organizowanymi przez nich dniami bezpłatnych porad dla podatników.

W przypadku gdy zaangażowanie doradców podatkowych w działalność o charakterze pro bono, w ramach której udzielane będą bezpłatne porady, wynikać będzie z chęci budowania wizerunku kancelarii i pozytywnego sposobu jej postrzegania, co w efekcie np. pozwoli pozyskać nowych klientów oraz znajdzie to odzwierciedlenie w podejmowanych przez podatnika działaniach (przez np. podawanie informacji o tej akcji na jego stronie internetowej, w kontaktach z mediami, w materiałach pomocniczych, czy też zamieszczanie w tych miejscach logo jego firmy), należy uznać, że czynności te będą się mieścić w celu prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie będą podlegały opodatkowaniu tym podatkiem.

W innym przypadku, jeśli celem nieodpłatnego świadczenia będzie udzielenie danemu podmiotowi korzyści w postaci bezpłatnego doradztwa podatkowego, usługi takie będą podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna

Art. 5 i 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).