Zarobkowanie w okresie letnim przybiera różne formy. Wiele osób dorabia na weselach, gra na ulicy, pracuje na plaży. Z pracą sezonową wiążą się jednak pewne obowiązki podatkowe, które zależą przede wszystkim od formy zatrudnienia. Niestety osoby pracujące tymczasowo nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć, jakich obowiązków muszą dopełnić względem urzędu skarbowego. Kontrole fiskusa wskazują na wiele nieprawidłowości w tym zakresie.

Zatrudnienie czasowe

Okazyjnie osiągane przychody z pracy, np. podczas wesel, jako kelner, pomoc kuchenna, są przychodami z umowy-zlecenia, jeżeli zleceniodawcą jest osoba prawna lub przedsiębiorca, np. zawodowo zajmujący się organizowaniem wesel – wyjaśnia Jakub Rychlik, doradca podatkowy.

Ekspert dodaje, że w pozostałych przypadkach będziemy mieli do czynienia z przychodami z innych źródeł. Z tego samego źródła przychodów będą pochodziły zarobki ze sprzedaży surowców wtórnych znalezionych na plaży, jak też uzyskiwane przez ulicznych muzyków.

– Ponieważ przychody są osiągane z aktywności sezonowej, należy się liczyć z tym, że nie przekroczą one limitu powodującego obowiązek zapłaty podatku, lecz mimo to podatnik i tak będzie musiał zadeklarować uzyskany przychód w zeznaniu rocznym PIT-36 – ostrzega Jakub Rychlik.

Niezłożenie zeznania może skutkować poniesieniem odpowiedzialności karnej skarbowej i nałożeniem grzywny w drodze mandatu przez urząd skarbowy.

Rozliczenia uproszczone

Od 1 stycznia 2011 r. zmieniły się zasady rozliczania dochodów z tytułu drobnych usług, do których bardzo często zaliczają się prace wakacyjne, np. roznoszenie ulotek. Dawid Demianiuk, ekspert w Kancelarii Prawniczej Magnusson, podkreśla, że znowelizowany art. 30 ust. 1 pkt. 5a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) stanowi, że 18-proc. zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się m.in. od przychodów z tytułu umów-zleceń bądź umów o dzieło, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł.

– Odmiennie niż dotychczas nie ma już znaczenia łączna wartość umów zawartych z jednym płatnikiem. Zryczałtowany podatek pobiera się od przychodu bez pomniejszenia go o koszty uzyskania. Przychody z tytułu takich umów opodatkowanych ryczałtem nie są wykazywane w zeznaniu rocznym – tłumaczy Dawid Demianiuk.

Ekspert podpowiada, że warunkiem zastosowania ryczałtu jest określenie w umowie należności w formie konkretnej kwoty przysługującej do wypłaty. Jeżeli sposób wyliczenia wynagrodzenia jest np. uzależniony od iloczynu stawki godzinowej i czasu pracy, to zastosowanie ryczałtu nie będzie możliwe.

– W takim przypadku płatnik powinien pobrać zaliczkę na zasadach ogólnych – sugeruje Dawid Demianiuk.

Jeżeli organ podatkowy w toku czynności kontrolnych stwierdzi, że płatnik nie wykonał swoich obowiązków, to zostanie wydana decyzja o odpowiedzialności podatkowej płatnika, w której określa się wysokość należności z tytułu niepobranego lub pobranego, ale niewpłaconego podatku.