PORADA

Na podstawie art. 418 par. 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy. Gdy spółka przymusowo odkupiła akcje pracownicze od swoich pracowników, to w momencie wykupu ciąży na pracownikach obowiązek podatkowy.

Magdalena Fitali-Woźniak, konsultant w Dziale Doradztwa, Grupa Gumułka - Kancelaria Prawa Finansowego, przypomina jednak, że dla celów podatkowych nie ma znaczenia, że zbycie akcji zostało dokonane w trybie przymusowym. Co do zasady sprzedaż akcji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podatek wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu, czyli różnicy między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia a kosztami uzyskania przychodów.

Ekspert z Grupy Gumułka podkreśla, że opodatkowaniu nie podlega przychód z tytułu zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r. Chodzi m.in. o odpłatne zbycie papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, pod warunkiem że papiery te zostały nabyte przed 1 stycznia 2004 r.

Tak więc przychód z tytułu przymusowego wykupu akcji, podobnie jak przy standardowej sprzedaży akcji na rynku giełdowym lub w drodze cywilnej umowy kupna sprzedaży, należy rozliczyć składając zeznanie roczne PIT-38. Magdalena Fitali-Woźniak zwraca uwagę, że przy obliczaniu należnego podatku nie ma potrzeby uwzględniania w zeznaniu informacji o przymusowym wykupie akcji. Zeznanie to wypełniane jest na podstawie informacji zawartych w PIT-8C, które podatnik musi otrzymać do końca lutego następnego roku od podmiotu, który nabył akcje.

- Należy mieć na uwadze, że transakcja ta rodzi obowiązek również w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykupu akcji pracowniczych przez zarząd - konkluduje Magdalena Fitali-Woźniak.

19 proc. wynosi podatek przy przymusowym wykupie akcji

PRZEMYSŁAW MOLIK

przemyslaw.molik@infor.pl