Odszkodowania za szkody dotyczące majątku firmowego stanowią przychód w PIT.
Przychodem będzie więc z zasady uzyskanie odszkodowania za uszkodzony samochód. Jeżeli jednak w związku z uszkodzonym samochodem przedsiębiorca poniósł wydatki z własnej kieszeni, zwrócone mu odszkodowanie nie będzie traktowane jako przychód, przynajmniej do wysokości poniesionych na remont samochodu wydatków. Przychodem będzie jedynie nadwyżka uzyskanego odszkodowania ponad koszty remontu pojazdu. Przy rozliczeniu podatku dochodowego obowiązuje bowiem zwolnienie z przychodów wszelkich środków, które stanowią jedynie zwrot wydatków dla przedsiębiorcy, czyli takich wydatków, których przedsiębiorca nie zaliczył uprzednio do kosztów uzyskania przychodu. Przedsiębiorca nie zawsze ma także możliwość zaliczyć wydatki na remont samochodu do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli bowiem samochód nie był objęty ubezpieczeniem dobrowolnym (tzw. autocasco), straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz koszty remontów powypadkowych nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu. Jeżeli jednak kwota naprawy samochodu zostanie przedsiębiorcy zwrócona z OC sprawcy, a przedsiębiorca poniósł koszty z własnej kieszeni, nie mogąc jednocześnie rozpoznać kosztów od tej naprawy z uwagi na brak AC, nie powstanie u tego przedsiębiorcy przychód z tytułu otrzymanego odszkodowania. Można także przyjąć, że nawet jeżeli przedsiębiorca ma prawo zaliczyć wydatki na remont pojazdu do kosztów podatkowych, ale tego nie zrobi, nie musi rozpoznawać przychodu, jeżeli uzyska już odszkodowanie.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).