Podatnicy, którzy w zeznaniu rocznym PIT za 2010 rok zapomnieli przekazać 1 proc. swojego podatku organizacji pożytku publicznego, a chcieliby to skorygować, mają na to czas do 31 maja.
Zgodnie z przepisami ustawy o PIT naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika, przekaże na rzecz tej jednej (wybranej przez podatnika) organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego:
1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo