Przedsiębiorca sprzedaje towary na rzecz podmiotu z Unii Europejskiej. Nie ma jednak pewności, czy w wyniku tej transakcji towar zostaje wywieziony z Polski czy też trafia do magazynu kontrahenta, który jest położony w Polsce.

– Czy w takim razie możemy wystawić fakturę jak dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru ze stawką 0 proc., czy też ze stawką właściwą dla sprzedaży krajowej – pyta pan Piotr z Siedlec.

Jak wyjaśnia Karolina Gierszewska, zastępca dyrektora departamentu podatków pośrednich w ECDDP, w takim przypadku polski podatnik powinien wystawić fakturę VAT ze stawką właściwą jak dla sprzedaży na terytorium kraju (odpowiednio 23 proc., 8 proc. lub 5 proc.). Już od samego początku nie ma bowiem pewności, czy w ogóle mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towaru (WTD), a właśnie ta pewność uprawnia do wystawienia faktury z 0-proc. stawką VAT.

– Jeżeli w momencie samej sprzedaży obiektywne przesłanki nie pozwalają stwierdzić, czy wywóz z Polski w ogóle nastąpi, wówczas mamy transakcję zrównaną z transakcją krajową, a w konsekwencji opodatkowaną na zasadach ogólnych – wyjaśnia Karolina Gierszewska.

W sytuacji gdy towar po jakimś czasie zostanie jednak wywieziony z Polski, można dokonać korekty. Taki sposób rozliczenia, gdy pomiędzy sprzedażą a faktyczną czynnością wywozu towaru mija określony czas, potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 kwietnia 2011 r. (sygn. akt I FSK 640/10). Sąd stwierdził, że w sytuacji gdy pomiędzy sprzedażą kontrahentowi zagranicznemu a wysłaniem towaru za granicę, w ramach WDT lub eksportu, mija jakiś czas, w którym podatnik magazynuje (przechowuje) towar nabyty przez zagranicznego kontrahenta, to przysługuje mu prawo do korekty. Można więc skorygować wykazaną pierwotnie z tego tytułu dostawę krajową (podatek krajowy) i zastosować 0-proc. stawkę VAT z tytułu udokumentowanego wywozu towaru z kraju – w ramach WDT – lub z Unii Europejskiej – w ramach eksportu towarów.

Ważne!

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru to czynność korzystająca z 0-proc. stawki VAT, która obejmuje wywóz towarów z Polski na terytorium innego państwa UE m.in. w wyniku sprzedaży towarów, gdy sprzedawca i nabywca są podatnikami zarejestrowanymi na potrzeby tej transakcji

Podstawa prawna

Art. 7, art. 13 ust. 1, art. 41 ust. 3, art. 42 ust. 1 i ust. 12a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).