Podmioty, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr. 152, poz. 1223 z późn. zm.), muszą ogłaszać sprawozdania w Monitorze Polskim B.

Waldemar Pawlak, wicepremier, minister gospodarki, podkreśla, że taka publikacja to niekiedy koszt rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Dla wielu, zwłaszcza mniejszych przedsiębiorców to znaczący wydatek.

Niestety w świetle przepisów prawa wspólnotowego nie można zrezygnować z publikacji sprawozdania finansowego firmy, pomimo że dane te są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym.

– Chcąc ułatwić życie przedsiębiorcom, proponujemy obniżenie kosztów publikacji sprawozdania – podkreśla minister gospodarki.

W opinii resortu opłata ta jest zbyt wysoka w porównaniu chociażby z opłatami pobieranymi za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ogłoszenia sprawozdania w Monitorze Sądowym B.

– Nasza propozycja polega na obniżeniu opłaty do wysokości nie wyższej niż 20 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. nie więcej niż ok. 280 zł za stronę – mówi Waldemar Pawlak.

Teraz koszt publikacji jednej strony sprawozdania finansowego wynosi ponad 750 zł za stronę. Dzięki propozycji Ministerstwa Gospodarki dotyczącej obniżenia opłaty za ogłaszanie sprawozdań finansowych, kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców zaoszczędzi łącznie w ciągu roku ponad 250 mln zł. Rozwiązanie to w pełni popierają organizacje pracodawców.

770,70 zł to koszt publikacji jednej strony sprawozdania w Monitorze Polski B w 2011 r.