Jerzy Buzek przesłał list do europejskiego urzędu do spraw zwalczania nadużyć finansowych (OLAF), stwierdzając, że nie pozwoli i nie zgadza się na śledztwo na swoim terenie i zwraca się o wyjaśnienia w sprawie jego kompetencji. Uwidocznił tym samym brak porozumienia o istotnych sprawach przeprowadzenia śledztwa.

W kompetencji urzędu jest wykrywanie oraz ściganie osób, które zajmują się międzynarodowym przemytem papierosów, fałszowaniem pieniędzy, nielegalnym importem rzeczy, takich jak: ubrania, alkohol, sprzęt audiowizualny, niewłaściwym wykorzystaniem dotacji od Unii Europejskiej dla poszczególnych państw, nielegalną działalnością, fikcyjnymi umowami.

Reforma OLAf ma pomóc w ściganiu osób zajmujących się korupcją w tym korupcją wśród europosłów.

Celem reformy, jaką zaproponowała Komisja Europejska, jest poprawa wydajności, skuteczności i możliwości urzędu. Reforma wskazała na prawa osób, przeciwko którym prowadzone jest dochodzenie, oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy urzędem a jego strategicznymi partnerami.

Osoby oskarżone o nielegalną działalność mają prawo do wyrażania swoich poglądów, otrzymania streszczenia swojej sprawy, skorzystania z pomocy osoby trzeciej (np. adwokata). Kroki podjęte w celu zwiększenia wydajności związane są ze słabą współpracą urzędu z sądami i prokuraturą.

Każdy kraj objęty współpracą z OLAF ma wyznaczyć centralny punkt kontaktowy, który pomoże na pewno wzmocnić współpracę z urzędem. Każde państwo członkowskie zobligowane jest na żądanie składać sprawozdanie na temat środków, jakie podjęły na sprawozdanie urzędu z danej sprawy.

Komisja zaproponowała wytyczne odnośnie do terminu prowadzenia dochodzenia. Jeżeli przedłużony zostanie termin 12 miesięcy, wówczas zadaniem urzędu będzie poinformowanie komitetu nadzoru, z jakiej przyczyny termin uległ przedłużeniu.

W każdej prowadzonej sprawie OLAF będzie musiał kierować się skutkami finansowymi popełnionego nadużycia (przestępstwa). Urząd ma wzmocnić współpracę z organizacjami międzynarodowymi i ich organami.

Komisja Europejska zaproponowała urzędowi przyznanie uprawnień do przyjmowania ustaleń administracyjnych z tymi organizacjami.

Na terenie naszego kraju co roku dochodzi do fałszowania pieniędzy, nielegalnego przemytu, korupcji w urzędach oraz innych instytucjach państwowych.

Ważne!

Działający od 1999 roku europejski urząd do spraw zwalczania nadużyć finansowych (OLAF) ma za zadanie zwalczać i wykrywać przestępstwa gospodarcze i finansowe na terenie krajów Unii Europejskiej

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Rady nr 2988/95 z 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. 1995 L 312).

Rozporządzenie (WE) nr 1073/99 Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 maja 1999 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez europejski urząd ds. zwalczania nadużyć finansowych (OLAF) (Dz.Urz. 1999 L 136).