Nadwyżka bilansowa osiągnięta przez spółdzielnię podlega podziałowi zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia i statutem spółdzielni. W ten sposób można przeznaczyć nadwyżkę na dywidendę dla członków spółdzielni. Jej wypłata niekoniecznie musi nastąpić w formie pieniężnej, ale może być zrealizowana również w formie rzeczowej, np. w postaci bonów zakupowych do sklepów spółdzielni. Czy jednak od takiej wypłaty spółdzielnia powinna wystawić uprawnionym spółdzielcom informację PIT-8C?

W ocenie Firmy Doradczej KPMG spółdzielnia nie będzie zobowiązana do wystawienia PIT-8C.

– Gdy podstawą wypłat z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej jest posiadanie udziałów w spółdzielni, to należy je zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych, pod warunkiem że zostaną wypłacone zgodnie z uchwałą i statutem spółdzielni – mówi Katarzyna Nycz, ekspert w KPMG.

Zakwalifikowanie świadczenia wypłaconego przez spółdzielnię do przychodów z kapitałów pieniężnych wynika z art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Przepis ten mówi m.in. o przychodach z dywidend i innych przychodach z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą są udziały w spółdzielni.

– Przepisy nie określają, w jakiej formie (pieniężnej czy rzeczowej) powinna być wypłacona nadwyżka bilansowa. Zatem skutki podatkowe wypłaty tej nadwyżki w formie bonów będą takie same jak jej wypłata w formie pieniężnej – dodaje Katarzyna Nycz.

Od strony formalnego rozliczenia spółdzielnia będzie miała obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat, wpłacić go do urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrała ten podatek, oraz złożyć do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym roczną deklarację PIT-8AR.