Zwolnieniu z CIT podlegają dochody m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych osiągnięte wyłącznie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o ile przeznaczone są na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 20655) wskazało, że zasoby mieszkaniowe to nie tylko mieszkania, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia znajdujące się w budynku (lub poza nim), których istnienie jest niezbędne do prawidłowego korzystania z mieszkań, bądź ułatwia dostęp do budynku lub zapewnia jego funkcjonowanie. Są to np. strychy, klatki schodowe, windy, garaże.

Zasoby mieszkaniowe nie obejmują natomiast lokali użytkowych. Wszelkie dochody uzyskiwane z tego tytułu nie mogą być kwalifikowane jako dochody pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Źródłem ich pochodzenia nie są bowiem zasoby mieszkaniowe. Nawet w przypadku przeznaczenia dochodu z tego tytułu na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych dochód ten nie będzie podlegał zwolnieniu z CIT.

Stanowisko takie prezentowane jest także w interpretacji ogólnej MF z 5 marca 2008 r. (nr DD6/8213/11/ KWW/07/MB7/82) i zbieżne z wyrokiem WSA w Rzeszowie (sygn. akt I SA/Rz 247/08).

Ministerstwo Finansów nie znajduje uzasadnienia zmiany tego stanowiska i nie podziela odmiennego poglądu wyrażonego przez WSA we Wrocławiu w wyroku z 30 czerwca 2010 r. (sygn. akt I SA/Wr 213/10).