Od 1 kwietnia VAT w obrocie złomem rozlicza nabywca. Jednak ze względu na brak definicji złomu nowe regulacje budziły wiele wątpliwości, o czym informowaliśmy wielokrotnie (m.in. w „DGP” nr 65 i 71). Próbę ich rozwiązania podjęło Ministerstwo Finansów, które w interpretacji ogólnej z 2 maja uznało, że przez pojęcie „złom” dla celów VAT należy rozumieć złom metali, w tym złom stalowy (wsadowy i niewsadowy), żeliwny i metali niezależnych, jak również złom metali szlachetnych. Wydanie ogólnej interpretacji wiążącej organy skarbowe w tym zakresie dobrze ocenia Michał Galejczuk, menedżer w Mazars Audyt.

– Pozytywne jest to, że podejmuje ona próbę definicji złomu w sposób zgodny z celem ustawy, tj. przez objęcie definicją również obrotu zużytymi akumulatorami – ocenia nasz rozmówca.

Tym samym resort niejako przyznał, że podatnicy VAT z branży obrotu złomem mogli czuć się zdezorientowani, szczególnie jeśli sięgnęli po wyjaśnienia, jakie zamieszczono na stronach internetowych, albo próbowali uzyskać informacje wprost z ministerstwa.

– Niemniej jest to działanie doraźne i wciąż nie rozwiązuje definitywnie problemu pojęcia złomu dla celów VAT, gdyż nadal na stronach MF można wyczytać, że pojęcie złomu nie obejmuje m.in. zużytych baterii i pojazdów – podkreśla Michał Galejczuk.

Propozycja uregulowania tego zagadnienia w sposób kompleksowy w ustawie pojawiła się w opublikowanym na stronach internetowych resortu finansów projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (wersja z 20 kwietnia), który na ostatnim posiedzeniu przyjął rząd.

– Zawiera ona listę towarów traktowanych jako złom dla celów VAT wraz z odpowiadającą im klasyfikacją statystyczną – wyjaśnia Michał Galejczuk.

W opinii eksperta to rozwiązanie – choć spóźnione – powinno przybliżyć nas do standardów europejskich w zakresie tworzenia i stosowania prawa.

Ważne!

Podatnikami są m.in. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające złom, jeżeli dokonującym jego dostawy jest podatnik VAT