Zużyte akumulatory, a także odpady szklane, gumowe i z tworzyw sztucznych objęte zostaną mechanizmem odwróconego obciążenia VAT.
Sejmowa komisja finansów publicznych rozpatrzyła wczoraj projekt rządowej nowelizacji ustawy o VAT. Rozwiązuje ona przede wszystkim istotny problem braku definicji złomu. Powstał on po zmianie przepisów od 1 kwietnia 2011 r. i objęciu krajowego obrotu złomem mechanizmem tzw. odwrotnego obciążenia, czyli obowiązkiem naliczenia VAT przez nabywcę.
W nowym załączniku nr 11 do ustawy o VAT określony zostanie wykaz odpadów przetwarzalnych, do których stosuje się odwrócone obciążenie VAT. Projektowany katalog nie dotyczy jedynie złomu metali. Ujęto w nim m.in. takie odpady, których odzysk i przetwarzanie stwarza ryzyko wystąpienia nadużyć podatkowych, w tym złom akumulatorowy, odpady szklane, gumowe i z tworzyw sztucznych. Dzięki tej zmianie przedsiębiorcy będą pewni, w przypadku których dostaw osobą zobowiązaną do rozliczenia VAT jest nabywca, a nie sprzedawca.
Istotną zmianą będzie również wykreślenie zakazu odliczania podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany dla celów podatku od towarów i usług. Zmiana stanowi dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 grudnia 2010 r. (C-438/09). Projekt wprowadza także uproszczoną rejestrację i rozliczanie podatku przez podmioty zagraniczne świadczące na terytorium Polski okazjonalne przewozy drogowe osób pojazdami zarejestrowanymi za granicą. Część zmian ma na celu dostosowanie ustawy o VAT do rozporządzenia Rady (UE) nr 282/2011. Dotyczy to m.in. kompleksowego uregulowania w ustawie o podatku od towarów i usług miejsca świadczenia usług transportu towarów.
Projekt trafi teraz do drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu. Nowelizacja w zasadniczej części ma wejść w życie 1 lipca 2011 r.