Podatnik świadczy usługi na rzecz przewoźników lotniczych.

– Czy można stosować 0-proc. stawkę VAT – pyta pan Marcin z Warszawy.

Nowelizacja ustawy o VAT od 1 kwietnia wprowadziła do art. 83 definicję przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym i przez jej pryzmat pozwala na zastosowanie stawki 0 proc. VAT dla świadczenia niektórych rodzajów usług na ich rzecz.

Jak wyjaśnia Tomasz Wagner, specjalista w zespole podatków pośrednich Ernst & Young, zgodnie z definicją stawka preferencyjna ma zastosowanie w przypadku świadczenia tych usług na rzecz przewoźników lotniczych, u których udział:

● przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,

● zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,

● liczby pasażerów lub liczby przewożonych towarów, lub liczby przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem

wynosił w każdej z tych trzech kategorii w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60 proc.

Stosowne oświadczenia o spełnieniu powyższych przesłanek przewoźnicy mogą obecnie przesyłać do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (wzór oświadczenia dostępny na stronie internetowej tej instytucji), który zobowiązany jest do ogłoszenia w drodze obwieszczenia (do końca maja 2011 r.) listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Według eksperta wydaje się, że do momentu publikacji listy akceptowalne powinno być zastosowanie stawki 0-proc. w przypadku posiadania analogicznego oświadczenia uzyskanego przez podmiot świadczący usługę. Jak bowiem wynika z wyjaśnień opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, znalezienie się danego podmiotu na liście potwierdzi prawidłowość zastosowania stawki 0 proc. przed czerwcem 2011 r.

Przyjęta w ustawie procedura stanowi w istocie adaptację rozwiązań już istniejących w innych państwach Unii Europejskiej. Analogiczna lista publikowana jest np. 1 stycznia na dany rok podatkowy przez niemiecki resort finansów.

– Z wyjaśnień polskiego ministerstwa wynika również, że uzyskanie tego rodzaju listy od kontrahenta będzie kluczowe dla zastosowania stawki 0-proc. VAT – podpowiada Tomasz Wagner.

Podmioty niefigurujące na tego rodzaju listach będą prawdopodobnie obciążone 23-proc. podatkiem nawet w przypadku faktycznego spełnienia ustawowych przesłanek, co wydaje się niepotrzebnym zawężeniem możliwości zastosowania stawki preferencyjnej.

Ministerstwo zakłada, że na polskiej liście mogą znaleźć się również przewoźnicy zagraniczni. W praktyce trudno jednak oczekiwać, że lista będzie na tyle kompletna. Dla porównania na liście niemieckiej opublikowanej na 2011 r. nie znalazł się ani jeden przewoźnik mający siedzibę poza tym krajem.

Tomasz Wagner przypomina, że w przypadku zastosowania 0-proc. stawki VAT na fakturze dla podmiotu, który nie znajdzie się ostatecznie na liście (lub na analogicznej liście w kraju siedziby), usługodawca może być zobowiązany do skorygowania faktury i wykazania podatku należnego w wysokości 23 proc. W związku z tym zasadne jest umowne uregulowanie kwestii finansowania podatku w takiej sytuacji, np. przez przeniesienie tego obowiązku na nabywcę.

Ważne!

W 2011 r. listę przewoźników lotniczych prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłosi do 31 maja 2011 r., na okres od 1 czerwca 2011 r. do 31 marca 2012 r. na podstawie danych uzyskanych od przewoźników lotniczych za 2010 r.

Podstawa prawna

Art. 83 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Art. 7 ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. nr 64, poz. 332).