Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym przygotowany przez ministra finansów.

Nowelizacja zakłada m.in. zmianę zakresu stosowania wprowadzonego od 1 kwietnia 2011 r. tzw. systemu odwróconego obciążenia w zakresie obrotu złomem, który polega na tym, że VAT rozlicza nabywca. Zaproponowano rozszerzenie tego rozwiązania na obrót innymi odpadami – w tym np. zużytymi akumulatorami. Do ustawy o VAT zostanie wprowadzony nowy załącznik zawierający katalog odpadów przetwarzalnych, którymi obrót podlegać będzie temu sposobowi odliczenia.

W projekcie zrezygnowano też z zakazu odliczenia podatku naliczonego w przypadku, gdy wystawcą faktury jest podmiot nieuprawniony do wystawiania tego dokumentu. Przewiduje się również dodanie przepisów regulujących rozliczanie VAT przez podmioty zagraniczne świadczące usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób oraz regulacje dotyczące obowiązków ewidencyjnych tych podmiotów.

W dalszej części projekt m.in. dostosowuje ustawę o VAT do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011, które będzie stosowane od 1 lipca 2011 r.

Większość projektowanych zmian ma wejść w życie od 1 lipca 2011 r.