Przedsiębiorcy, których działalność ma związek z produkcją i dystrybucją żywności, usługami gastronomicznymi (np. restauracja), mają styczność z Państwową Inspekcją Sanitarną. Jednostka ta sprawuje nadzór sanitarny oraz zapobiega epidemii chorób zakaźnych. Nadzór ten prowadzony jest poprzez bieżące kontrole przedsiębiorstw.

W szczególności jednostka ta przeprowadza badania laboratoryjne. Koszty tych badań zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 122, poz. 851 z późn. zm.) ponosi jednostka kontrolowana. W przypadku jednak gdy kontrola nie ujawni żadnych uchybień, koszty ponosi organ sprawujący kontrolę.

Powstaje pytanie, czy tego typu opłata określona w decyzji może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 15 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397) do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć każdy wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub też zachowania źródła przychodów, o ile nie został przez ustawodawcę wprost wyłączony w katalogu zdefiniowanym w art. 16 tej ustawy.

Piotr Kościańczuk, dyrektor w kancelarii Skłodowscy, tłumaczy, że ponieważ opłata nie jest żadnego rodzaju karą lub opłatą sankcyjną, nie ma przesłanek, aby zaliczyć ją do nieodliczalnych kosztów wymienionych w art. 16 ustawy o CIT. W związku z tym pozostaje zastanowić się, czy wydatek ten zmierza do uzyskania przychodów lub zachowania jego źródeł.

– Koszt ten ma na celu ochronę klientów przedsiębiorcy przed utratą zdrowia i jednocześnie zmierza do poprawy funkcjonowania kontrolowanej jednostki. Można więc uznać, że wydatek zabezpiecza źródło przychodów chociażby przez zmniejszenie ryzyka wypłaty odszkodowań – wyjaśnia ekspert.

Taki pogląd potwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja indywidualna nr IBPBI/2/423-810/09/PP).

Ważne!

Do kosztów podatkowych nie są zaliczane grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od tych grzywien i kar