Spółka kupiła licencję na program antywirusowy.

– Jak ująć ją w księgach rachunkowych – pyta pan Jakub z Warszawy.

W tym przypadku zastosowanie będzie miał art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości. Benita Soczewka-Piwowarczyk, menedżer w Rödl & Partner, wyjaśnia, że zgodnie z tym przepisem w księgach rachunkowych licencje zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, jeśli przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok oraz są przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

– Wydatki poniesione na nabycie licencji uznanych za wartości niematerialne i prawne podlegają zaliczeniu w koszty przez odpisy amortyzacyjne – twierdzi nasza rozmówczyni. Dodaje, że okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie może być krótszy niż 24 miesiące. Maksymalna stawka amortyzacyjna wynosi 50 proc. Co istotne, amortyzacji programów można dokonywać wyłącznie przy zastosowaniu liniowej metody amortyzacji.

Według Benity Soczewki-Piwowarczyk, jeżeli wartość początkowa licencji nie przekracza wartości 3,5 tys. zł, można dokonać jednorazowego odpisu lub nie amortyzować, tylko zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania jej do używania – konto 410 – Zużycie materiałów i energii.

Podstawa prawna

Art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).