Przychodem z najmu nie będą opłaty np. za wodę i prąd. Przychodem jest jedynie kwota za najem, ujęta w umowie.
Izba Skarbowa w Łodzi zajęła się ustaleniem, co jest przychodem opodatkowanym ryczałtem przy najmie nieruchomości. W analizowanej przez izbę sprawie podatniczka poza prowadzoną jednoosobowo działalnością gospodarczą wynajmuje lokale użytkowe. Przychody z najmu tych lokali są opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
W zawartych z najemcami umowach znajduje się zapis o ponoszeniu przez nich kosztów dotyczących opłat za wodę, prąd itp. Faktury za media wystawiane są na podatniczkę (właściciela lokalu). Odrębny punkt umowy określa miesięczną płatność czynszu. Podatniczka wystawia faktury za czynsz i osobno refaktury za media.
Łódzka izba wyjaśniła, że refakturowanie polega na odsprzedaży usług bez doliczania jakiejkolwiek marży. Celem refakturowania jest przeniesienie poniesionych kosztów przez refakturujący podmiot na podmiot, który z danych usług faktycznie korzystał.
W konsekwencji przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym stanowi otrzymana kwota czynszu wynikająca z umowy najmu. Natomiast należności z tytułu opłat uiszczanych przez najemcę na podstawie wystawianych przez podatniczkę refaktur nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 kwietnia 2011 r. (nr IPTPB2/415-16/11-2/AK).