Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wyjaśnił, jak pod kątem VAT rozliczyć szkolenia bhp. W analizowanej przez izbę sprawie podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się szkoleniami w zakresie bhp. Przeprowadza je zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Według poznańskiej izby, dla oceny tego, czy usługi z zakresu bhp świadczone przez podatnika są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), konieczne jest stwierdzenie:

● czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego;

● czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Według izby usługi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług.

Szkolenia te mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych. Przedmiotem szkoleń bhp jest poznanie czynników środowiska pracy, które mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika, poznanie przepisów i zasad bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku, nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Zasady organizowania i przeprowadzania tych szkoleń zostały uregulowane w przepisach kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r.

Oznacza to, że spełniona jest też druga przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia z podatku, tzn. szkolenia prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Zatem od 1 stycznia 2011 r. świadczone przez podatnika usługi szkolenia w zakresie bhp korzystają ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 kwietnia 2011 r. (nr ILPP4/443-94/11-2/ISN).