Postulat firm szkoleniowych dotyczący objęcia 0-proc. stawką VAT szkoleń finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego jest bezzasadny – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie „DGP”.

Resort podkreślił, że regulacje prawa unijnego oraz postanowienia traktatu akcesyjnego zezwalają na zastosowanie tej stawki wyłącznie do funduszy przedakcesyjnych. W świetle postanowień prawa unijnego usługi realizowane w ramach polityki regionalnej UE (fundusze spójności i strukturalne, do których należy EFS) powinny być opodatkowane VAT na ogólnych zasadach.

Powyższe stanowisko znalazło odzwierciedlenie w rozporządzeniach ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tymi regulacjami fundusze strukturalne i spójności nie mieszczą się w definicji bezzwrotnej pomocy zagranicznej, której dotyczy możliwość stosowania 0-proc. stawki VAT.

Obowiązujące przepisy pozwalają jednak stosować zwolnienie z VAT dla niektórych usług finansowanych ze środków unijnych. Jak wskazało Ministerstwo Finansów, zwolnione z podatku są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70 proc. ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane. Wynika to z par. 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT z 4 kwietnia 2011 r. (Dz.U. nr 73, poz. 392), a wcześniej z rozporządzenia z 22 grudnia 2010 r.