Polska podpisała z Maltą protokół zmieniający obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1994 roku. Protokół przewiduje, że podatek u źródła od dywidend ustalony przez Polskę nie będzie mógł przekroczyć 10 proc., jeżeli właścicielem dywidend będzie osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na Malcie. Natomiast jeżeli odbiorcą dywidendy (beneficial owner) będzie spółka, która posiada bezpośrednio przez nieprzerwany okres 24 miesięcy co najmniej 10 proc. udziałów (akcji) w spółce wypłacającej dywidendę, dywidendy będą zwolnione z podatku u źródła.

Protokół zmienia również dotychczas obowiązujące maksymalne stawki podatku u źródła, jakie mogą być pobierane od odsetek i należności licencyjnych. Od wejścia w życie protokołu podatek u źródła nie będzie mógł przekroczyć 5 proc. kwoty brutto tego rodzaju płatności.

Protokół doprecyzowuje tzw. klauzulę nieruchomościową, wprowadzając kryteria oceny, czy dana spółka jest spółką nieruchomościową.

Ponadto do katalogu „osób” w rozumieniu konwencji dodano trusty.

Protokół wejdzie w życie w dniu wymiany not potwierdzających, że w danym państwie zostały spełnione wszystkie procedury niezbędne do wejścia w życie.

Protokół będzie miał zastosowanie w odniesieniu do podatków potrącanych u źródła do kwot należnych w dniu lub po 1 stycznia roku następnego po wejściu w życie protokołu oraz w odniesieniu do pozostałych podatków od dochodu, do podatków należnych za rok podatkowy rozpoczynający się w dniu lub po 1 stycznia roku następnego po wejściu w życie protokołu.

Nowe możliwości inwestycyjne

Zmiana kolejnej umowy podatkowej wydaje się dążeniem polskiego ministra finansów do unifikacji umów tego rodzaju. Preferencyjne opodatkowanie dywidend wypłacanych między spółkami powiązanymi czy 5-proc. stawkę podatku u źródła od odsetek i należności licencyjnych przewidują także nowe umowy z Finlandią i Norwegią.

Ciekawym rozwiązaniem jest rozszerzenie podmiotów objętych umową o trusty. Podmioty tego rodzaju najczęściej nie mają osobowości prawnej, nie są również podatnikami podatków dochodowych. W polskim systemie prawnym trusty jako takie nie występują. Zbliżona do trustu jest instytucja powiernictwa. Jednak wydaje się, że zaliczenie trustów do kategorii osób w rozumieniu umowy może otwierać nowe możliwości inwestycyjne w stosunkach polsko-maltańskich.