W rozliczeniach polsko-maltańskich wprowadzone zostanie zwolnienie z podatku u źródła dla dywidend wypłacanych między spółkami powiązanymi kapitałowo. Obniżona też będzie maksymalna stawka podatku u źródła.
Polska podpisała z Maltą protokół zmieniający obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1994 roku. Protokół przewiduje, że podatek u źródła od dywidend ustalony przez Polskę nie będzie mógł przekroczyć 10 proc., jeżeli właścicielem dywidend będzie osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na Malcie. Natomiast jeżeli odbiorcą dywidendy (beneficial owner) będzie spółka, która posiada bezpośrednio przez nieprzerwany okres 24 miesięcy co najmniej 10 proc. udziałów (akcji) w spółce wypłacającej dywidendę, dywidendy będą zwolnione z podatku u źródła.
Protokół zmienia również dotychczas obowiązujące maksymalne stawki podatku u źródła, jakie mogą być pobierane od odsetek i należności licencyjnych. Od wejścia w życie protokołu podatek u źródła nie będzie mógł przekroczyć 5 proc. kwoty brutto tego rodzaju płatności.