Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zajął się przepisami ustawy o VAT, dotyczącymi zwolnień dla usług medycznych. W analizowanej przez izbę sprawie szpital w ramach działalności statutowej wykonuje usługę sterylizacji narzędzi medycznych dla jednostek służby zdrowia, lekarzy oraz innych podmiotów gospodarczych, np. gabinetów kosmetycznych.

Według poznańskiej izby ze zwolnienia z podatku od towarów i usług mogą korzystać usługi medyczne. Jednak usługi te – aby były zwolnione – świadczone muszą być przez zakłady opieki zdrowotnej lub w ramach wykonywania zawodów wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Zatem jeśli świadczenie usług w zakresie opieki medycznej wykonywane jest przez zakłady opieki zdrowotnej, spełniony zostaje warunek podmiotowy danego zwolnienia. Decydujący jest jednak warunek przedmiotowy.

Zwolnione z VAT są usługi wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Gdy czynność sterylizacji narzędzi medycznych wykonywana jest w toku opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu przywracaniu czy poprawie zdrowia i jest świadczona na rzecz zakładów opieki zdrowotnej na ich terenie, czynność ta korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT.

Natomiast w sytuacji, gdy czynność ta dokonywana jest na zewnątrz, niezależnie od rodzaju podmiotu będącego usługobiorcą (jednostki służby zdrowia, lekarze lub gabinety kosmetyczne) z uwagi na konkurencyjność tych usług z innymi podatnikami, którzy świadczą usługi tego samego rodzaju, nie korzysta ze zwolnienia z VAT i jest opodatkowana 23-proc. stawką podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 kwietnia 2011 r. (nr ILPP2/443-183/11-6/MR).