Izba Skarbowa w Poznaniu wyjaśniła, jak pod kątem VAT należy rozliczyć dofinansowanie do wczasów. W analizowanej przez izbę sprawie podatnik posiada ośrodek wczasowy służący m.in. działalności socjalnej. Pracownicy spółki korzystający z tego ośrodka ponoszą częściową odpłatność za wczasy, a pozostała kwota finansowana jest z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).

Poznańska izba przypomniała, że podstawą opodatkowania VAT jest obrót. Natomiast obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W konsekwencji kwota płacona przez pracownika stanowi kwotę należną z tytułu zakupionych towaru bądź usługi. W przypadku częściowej odpłatności za towar lub usługę do podstawy opodatkowania włącza się nie kwotę dofinansowania z ZFŚS, lecz tylko kwotę faktycznie otrzymaną od pracownika (odbiorcy towaru czy też usługi).

Świadczenie na rzecz pracowników zakupionych za środki ZFŚS usług za częściową odpłatnością ponoszoną przez pracownika stanowi czynność podlegającą VAT na zasadach ogólnych według stawek obowiązujących dla danego świadczenia usług, jednak tylko w części, która opłacana jest przez pracownika.

W przypadku częściowej odpłatności za usługę podstawę opodatkowania stanowi wyłącznie kwota otrzymana od pracownika – odbiorcy usługi. Gdy świadczenie jest częściowo odpłatne, czynność ta podlega opodatkowaniu, jednak wartość podatku będzie obliczana nie od wartości rynkowej takiej czynności, lecz od wartości świadczenia wnoszonego przez pracownika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 czerwca 2011 r. (nr ILPP2/443-650/08/11-S/MR).