MICHAŁ ZDYB

menedżer podatkowy ABC Data

Tak

Podatek od amerykańskiej emerytury będzie trzeba zapłacić także w Polsce, jeśli świadczenie wypłacane jest z obowiązkowego systemu ubezpieczeń Stanów Zjednoczonych.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską nie zawiera zasad opodatkowania emerytur, z wyjątkiem emerytur otrzymywanych z funduszy publicznych z tytułu pełnionych poprzednio funkcji rządowych. Wobec tego należałoby uznać, że emerytura wypłacana ze Stanów Zjednoczonych, a otrzymywana przez osobę posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce, będzie podlegać opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce. Opodatkowanie w Polsce następowałoby w tym przypadku przy zastosowaniu metody unikania podwójnego opodatkowania uregulowanej w art. 20 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, zgodnie z treścią umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Polska zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczenie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków zapłaconych w Stanach Zjednoczonych. Stosowane zaś do treści art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli osoba fizyczna posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski (podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8 (metoda wyłączenia z progresją) lub Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem, w którym dochody są osiągane, dochody zagraniczne łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów krajowych oraz zagranicznych odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. Te zasady opodatkowania dotyczą jednak tylko świadczeń emerytalnych z tytułu podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu. Otrzymywane ze Stanów Zjednoczonych świadczenia emerytalne z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 3, art. 27 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■  Umowa między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 8 października 1974 r. (Dz.U. z 1976 r. nr 31, poz. 178).