Przedsiębiorcy wprowadzają tzw. korporacyjne karty kredytowe, które upraszczają rozliczanie firmowych wydatków. Pracownik korzystając z imiennej korporacyjnej karty kredytowej, dokonuje zakupu związanego z pracą. Pracodawca na podstawie dostarczonej faktury zakupowej przelewa środki na prywatne konto pracownika. Następnie z tych pieniędzy pracownik pokrywa debet na karcie kredytowej.

Grzegorz Grochowina, ekspert w KPMG, nie ma wątpliwości, że operacja, jaką jest zwrot środków na prywatne konto pracownika z tytułu poniesionych przez niego wydatków służbowych, nie może być kwalifikowana jako przychód, o którym mowa w art. 12 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Brak przysporzenia

Jak wyjaśnia Joanna Narkiewicz-Tarłowska, starszy menedżer, doradca podatkowy w PwC, takie przelewy nie generują żadnego przysporzenia majątkowego dla pracownika. Pracownik ponosi określone wydatki związane z wykonywaniem obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę.

– Zwrot takich wydatków nie stanowi przychodu ze stosunku pracy i pracodawca nie powinien pobierać od tych wypłat zaliczki na PIT, a pracownik nie powinien wykazywać tych kwot w zeznaniu rocznym – podkreśla nasza rozmówczyni.

Joanna Narkiewicz-Tarłowska zwraca uwagę, że kwestia ta nie jest wprost uregulowana w przepisach, jednak można znaleźć pozytywne interpretacje organów podatkowych na ten temat, np. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 marca 2011 r. (nr IPPB2/415-3/11-4/AS).

– Dotyczy ona co prawda wydatków służbowych ponoszonych przez przedstawicieli handlowych, ale prezentuje ważne stanowisko, że zwrot wydatków nie stanowi przychodu ze stosunku pracy – wskazuje Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

Marcin Zawadzki, doradca podatkowy, konsultant w MDDP, dodaje, że w przypadku zwrotu wydatków służbowych, które zostały wcześniej pokryte za pomocą korporacyjnej karty kredytowej, nie będzie przychodu po stronie pracownika, pod warunkiem że zwrócona kwota nie przewyższy poniesionego wydatku.

Zakupy w dewizach

Zdaniem eksperta problem może powstać, jeśli pracownik poniósł wydatek w walucie obcej, zaś pracodawca dokonuje zwrotu w polskich złotych według kursu innego niż zastosowany przy zapłacie kosztu.

– W takiej sytuacji mogą powstać różnice kursowe, które w zależności od wahania kursu będą działały na korzyść bądź niekorzyść pracownika – mówi Marcin Zawadzki.

Może się okazać, że zwrócona przez pracodawcę suma przekracza kwotę, która ostatecznie obciążyła rachunek karty kredytowej. Różnica pomiędzy kosztem poniesionym a uzyskanym zwrotem powinna stanowić przysporzenie pracownika, a w konsekwencji przychód podlegający opodatkowaniu PIT.

Marcin Zawadzki zaznacza, że w praktyce, z uwagi na niską kwotę przysporzenia, z reguły nieprzekraczającą 50 groszy, trudności administracyjne i czasochłonność w dokładnym oszacowaniu przysporzenia, nie jest ono uwzględniane w przychodach pracownika.

Ważne!

Karta korporacyjna usprawnia czynności związane ze zlecaniem, monitorowaniem i dokonywaniem zakupów oraz uzgadnianiem firmowych wydatków podróżnych i kosztów reprezentacji