Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Zdecydował się na zakup kamienicy. Jednak przed uzyskaniem środków kredytowych na zakup bank zażądał wyceny tej nieruchomości.

– Czy wydatek na wynagrodzenie rzeczoznawcy można włączyć do ceny nabycia tej nieruchomości? – pyta pan Jerzy z Wrocławia.

Przy kupowaniu środka trwałego (w tym np. nieruchomości) konieczne jest dokładne określenie, które z ponoszonych wydatków powiększają jego wartość początkową (i są rozliczane poprzez odpisy amortyzacyjne), a które stanowią koszt uzyskania przychodu rozliczany na bieżąco.

Jak mówi Jarosław Ziółkowski, doradca podatkowy w ITA DP, wartością początkową środka trwałego jest cena jego nabycia, której częścią są m.in. koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. W przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie za wartość początkową uważa się koszt wytworzenia, którym jest m.in. wartość wykorzystanych usług obcych. Wszelkie zatem dodatkowe opłaty dokonane na zakup usług obcych, jakie wiążą się z nabyciem środka trwałego albo jego wytworzeniem, powinny być brane pod uwagę jako mogące powiększać jego wartość początkową.

– Dotyczy to również wynagrodzenia dla rzeczoznawcy majątkowego za sporządzenie operatu szacunkowego dotyczącego wartości nieruchomości (środka trwałego) – tłumaczy Jarosław Ziółkowski.

Prawidłowość tego sposobu rozliczenia potwierdza interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 lutego 2009 r. (nr IPPB1/415-1354/08-2/AM). Cena za sporządzenie operatu szacunkowego powinna powiększać wartość zakupionego środka trwałego jako koszt związany z zakupem, o ile został on naliczony przed dniem przekazania tego środka do używania u kupującego.

Podstawa prawna

Art. 22g ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).