Jak wynika z interpelacji poselskiej (nr 24046/11) organy podatkowe mają odmienne zdanie w zakresie opodatkowania VAT czynności rzeczoznawców dokonujących tzw. wstępnej likwidacji szkód na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych. Likwidacja ta polega na przyjęciu dokumentów od poszkodowanego, wykonaniu dokumentacji fotograficznej szkody oraz wyliczeniu wysokości odszkodowania. Niektóre urzędy skarbowe stosują zwolnienie z VAT, inne nakazują stosowanie 23-proc. stawki.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poinformowało, że rozbieżne interpretacje indywidualne zostaną poddane analizie i w razie stwierdzenia, że któraś z nich jest nieprawidłowa, zostaną podjęte działania polegające na urzędowej zmianie interpretacji. Resort zwrócił jednak uwagę, że rozbieżności w wydawanych interpretacjach indywidualnych, dotyczące sposobu opodatkowania tych usług, mogą wynikać z różnic w opisach stanu faktycznego zawartych we wnioskach o ich wydanie.

Wyjaśnijmy, że do końca 2010 r. zwolnione z VAT były usługi świadczone przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Zwolnienie dotyczyło zatem również czynności rzeczoznawców, które są niezbędne w procesie ubezpieczeniowym. O 1 stycznia 2011 r. ustawodawca odstąpił od definiowania usług dla potrzeb VAT poprzez odniesienie do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). W rezultacie pojawiły się różne interpretacje podatkowe w zakresie opodatkowania VAT usług rzeczoznawców.