Podatek dochodowy obliczony według skali można pomniejszyć o kwotę ulgi prorodzinnej. Przysługuje  ona na dzieci małoletnie podatnikom, którzy wykonywali władzę rodzicielską, pełnili funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej. Ulga dotyczy również pełnoletnich dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Są to:

● dzieci niepełnosprawne pobierające dodatek (zasiłek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

● dzieci, do ukończenia 25 lat, uczące się w szkołach (polskich lub zagranicznych), pod warunkiem że ich roczny dochód nie przekroczył 3089 zł (łącznie dochody opodatkowane według skali, z wyjątkiem renty rodzinnej, i dochody kapitałowe określone w art. 30b ustawy o PIT).

– Ulga na dzieci pełnoletnie przysługuje podatnikom w związku z wykonywaniem przez nich obowiązku alimentacyjnego albo w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej – podkreśla Joanna Szydlik, adwokat w zespole kancelarii adwokackich RS Adwokaci w Poznaniu.

Obliczanie ulgi

Miesięczna kwota odliczenia na każde dziecko wynosi 92,67 zł, co za cały rok daje maksymalnie 1112,04 zł. Jak podkreśla Joanna Narkiewicz-Tarłowska, starszy menedżer, doradca podatkowy w PwC, ulgę odlicza się wyłącznie za miesiące, w których spełnione były określone w przepisach warunki.

– Jeśli dziecko urodziło się np. w grudniu, nie możemy odliczyć pełnej kwoty za cały rok, a jedynie za jeden miesiąc. Gdy dziecko pełnoletnie zakończyło naukę w czerwcu, to ulga się należy za 6 miesięcy – wyjaśnia nasza rozmówczyni.

Podobna sytuacja będzie miała miejsce, jeśli np. uczące się dziecko skończy 25. rok życia we wrześniu. Wtedy ulgę odliczymy za 9 miesięcy.

– W tych wszystkich przypadkach odliczenia dokonujemy również za miesiąc, w którym nastąpiło wymienione zdarzenie – mówi Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

Są tylko dwa wyjątki od tej reguły. Po pierwsze, gdy dziecko wstąpiło w związek małżeński. Po drugie, gdy na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

– Ulgi nie odliczamy już za miesiąc, w którym wystąpiły wskazane okoliczności – podkreśla nasza rozmówczyni.

Przepisy określają także szczególny przypadek, gdy ulgę za dany miesiąc naliczać trzeba w podziale na dni (3,09 zł dziennie).

– Dotyczy to jedynie przypadku, gdy nad dzieckiem w jednym miesiącu wykonywana była władza rodzicielska sprawowana opieka przez rodzinę zastępczą lub opiekuna prawnego – wskazuje Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

Zasady odliczenia

Joanna Szydlik zwraca uwagę, że jeżeli oboje rodzice mają prawo do ulgi, przysługuje ona każdemu z nich w proporcji dowolnie ustalonej, z tym że łączna kwota odliczeń przez nich dokonana nie może przekroczyć rocznego limitu ulgi względem danego dziecka.

– Jeżeli takich proporcji rodzice nie ustalili, to należy przyjąć, że ulga przysługuje każdemu z nich w częściach równych – mówi Joanna Szydlik.

Istotne jest, aby nie dochodziło do dublowania ulgi.

Jak tłumaczy Joanna Szydlik z prawa do odliczenia nie może skorzystać rodzic, który na skutek interwencji sądu opiekuńczego został pozbawiony władzy rodzicielskiej, jak również rodzic, w stosunku do którego została ona zawieszona.

Rozliczenie ulgi podatnicy wykazują w załączniku PIT/O w części C i E. Załącznik należy złożyć wraz z zeznaniem PIT-36 lub PIT-37.

PRZYKŁAD

Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej na zarobkujące dzieci

Rodzice mają na utrzymaniu dwoje studiujących dzieci. Syn uzyskał dochody z umowy o dzieło w wysokości 2 tys. zł brutto. Córka w listopadzie 2010 r. zarejestrowała firmę i wybrała opodatkowanie ryczałtem. Czy rodzice skorzystają z ulgi na dzieci?

Ulga przysługuje tylko na syna, którego dochód nie przekroczył 3089 zł. Natomiast odliczenie na córkę nie jest możliwe, gdyż miały do niej zastosowanie przepisy o zryczałtowanych formach opodatkowania działalności gospodarczej. W takim wypadku szczególny art. 27f ust. 7 ustawy o PIT wyłącza prawo do ulgi.

Podstawa prawna

Art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).