Spółka, która nie złoży sprawozdania finansowego w rejestrze sądowym, może zostać ukarana grzywną do 1 tys. zł.
Firmy, które zatwierdziły sprawozdania finansowe za 2010 rok, muszą je opublikować w Krajowym Rejestrze Sądowym – 15 dni od tego momentu.
Monika Warmbier, biegły rewident, menedżer w KPMG wyjaśnia, że niedopełnienie tego obowiązku skutkuje karą grzywny lub ograniczenia wolności od 1 do 12 miesięcy. W praktyce odpowiedzialność z tego tytułu sprowadza się do sankcji grożących za niedopełnienie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego w sądzie wynikających z ustawy o krajowym rejestrze sądowym. Przepisy te przewidują, że w przypadku, gdy dokumenty nie zostały złożone, sąd może wezwać zobowiązanych, wyznaczając im dodatkowy, siedmiodniowy termin na złożenie brakujących dokumentów.
– W przypadku gdy w ciągu dodatkowego terminu dokumenty nie zostaną złożone, sąd nakłada grzywnę w wysokości przewidzianej w kodeksie postępowania cywilnego – twierdzi nasza rozmówczyni.
W jednym postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż 1 tys. zł. Grzywna w tej wysokości może zostać wymierzona trzykrotnie. Gdy trzykrotne nałożenie grzywny nie przyniesie efektu, sąd może ponawiać jej nakładanie już bez ograniczenia kwotowego. Monika Warmbier podkreśla, że ostatecznie sąd rejestrowy uprawniony jest do ustanowienia kuratora dla osoby prawnej, co w konsekwencji może doprowadzić do jej likwidacji. W przypadku spółki osobowej sąd rejestrowy może orzec o jej rozwiązaniu.