Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 20947/11) wyjaśniło zasady rozliczania zwróconych wkładów mieszkaniowych po wygaśnięciu spółdzielczego prawa lokatorskiego.

Resort poinformował, że zwrot wkładów wniesionych do spółdzielni stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Jednak na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni.

W związku z tym – jak poinformowało Ministerstwo Finansów – kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego, do wysokości wkładu wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej, jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem a wniesionym wkładem stanowić będzie przychód z innych źródeł. Zdaniem resortu finansów zasady opodatkowania zwrotu wkładu mieszkaniowego nie budzą wątpliwości interpretacyjnych.

Pamiętać należy, że wypłacana przez spółdzielnię wartość rynkowa lokalu nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu. Z wartości tej potrąca się także przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową (w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy).

Jeżeli natomiast spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal, oraz kwoty zaległych opłat, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu. Warunkiem wypłaty jest opróżnienie lokalu przez osobę, której prawo lokatorskie wygasło.