Po spełnieniu określonych warunków podatnicy mają prawo do odliczania od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego (także od kredytu refinansowego). Ulga funkcjonuje wyłącznie na zasadach praw nabytych przez podatników, którzy zaciągnęli kredyt w latach 2002 – 2006.

Praktyka pokazuje, że podatnicy w dalszym ciągu mają jednak wątpliwości co do charakteru inwestycji uprawniającej do odliczenia. Dotyczą one m.in. tego, czy z preferencji można skorzystać, gdy mieszkanie kupione zostało na rynku wtórnym. Z takim pytaniem zwróciła się do nas czytelniczka, która w sierpniu 2006 r. zaciągnęła kredyt mieszkaniowy na lokal z rynku wtórnego.

Jak wyjaśnia Marek Korzeniewski, ekspert w firmie doradczej KPMG, zgodnie z brzmieniem uchylonego art. 26b ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.; w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.), odliczeniu podlegają wydatki na spłatę odsetek od kredytu lub pożyczki udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej, związanej z:

● budową budynku mieszkalnego,

● wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku,

● zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,

● nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

– Z przepisu tego jasno wynika, że ulga odsetkowa przysługuje podatnikowi, który zaciągnął kredyt na zakup nowo wybudowanej nieruchomości lub na adaptację nieruchomości niemieszkalnej na mieszkalną – podkreśla Marek Korzeniewski.

W konsekwencji w przypadku podatnika, który kwotę udzielonego przez bank kredytu wykorzystał na zakup mieszkania z rynku wtórnego, a nie na zakup nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego, ulga nie może mieć zastosowania.

Ważne!

Podatnicy, którzy w zeznaniu za 2010 rok po raz pierwszy dokonują odliczeń w ramach ulgi odsetkowej, wypełniają załącznik PIT/D oraz oświadczenie PIT-2K. Należy w nim podać m.in. rok oraz kwotę uzyskanego kredytu, a także rok rozpoczęcia oraz zakończenia inwestycji mieszkaniowej