Już za 10 dni w wielu firmach staną kasy fiskalne, w których przedsiębiorcy będą ewidencjonować sprzedaż. Wiele osób nie wie, czy 1 maja musi zacząć używać te urządzenia. Tak jest w przypadku naszego czytelnika, który od kilku lat prowadzi działalność gospodarczą zakwalifikowaną jako medyczna. Dokładnie zajmuje się biorezonansem (sprzętem komputerowym BICOM). Nie jest lekarzem, ale posiada wykształcenie medyczne. Działalność według PKD zakwalifikowana jest do: 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana; 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna; 86.90.D – Działalność paramedyczna. Roczne przychody ze sprzedaży usług przekraczają 40 tys. zł.

Według Tomasza Siennickiego, doradcy podatkowego w KNDP, przepisy rozporządzenia dotyczącego zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych nie przewidują od 1 maja 2011 r. zwolnienia dla takich usług. Przede wszystkim rozporządzenie to nie przewiduje już zwolnienia dla usług w zakresie ochrony zdrowia. Do końca 2010 roku takie zwolnienie było w rozporządzeniu przewidziane.

– Oznacza to, że od 1 maja podatnicy świadczący takie usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mają obowiązek je ewidencjonować. Oczywiście mogą też – o ile spełniają warunki (co jest w tym przypadku mało prawdopodobne) – zostać objęci innymi zwolnieniami – wyjaśnia Tomasz Siennicki.

Ekspert dodaje, że zwolnienie dotyczące wartości dokonywanej sprzedaży, oparte na limicie 40 tys. zł, nie może być przez podatnika w tym przypadku stosowane. W ubiegłym roku wartości obrotów z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych przekroczyła tę wartość, co wyklucza to zwolnienie.

Rozporządzenie przewiduje również zwolnienie dla usług, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę;

2) liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20).

– Również w odniesieniu do tego zwolnienia jest mało prawdopodobne, aby mogło być ono zastosowane w naszym przypadku – stwierdza Tomasz Siennicki.

Nie pozostaje więc nic innego, jak nabyć kasę rejestrującą i ewidencjonować w niej sprzedaż od 1 maja 2011 r.

40 tys. zł limit obrotów uprawniający do zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej